แหล่งท่องเที่ยว
ครูภูมิปัญาญาไทยด้านโภชนาการ นางปราณ๊ สวัสดิ์แดง