ข้อบัญญัติงบประมาณ
» ข้อบัญญัติงบประมาณราบจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

--------------------------------------------------
             ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอพุทธมณฑล ตามหนังสืออำเภอพุทธมณฑล ที่ นฐ ๐๐๒๓.๑๑/๖๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น........รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

สอบถาม