นายพริษฐ์ ไทยนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
099-4187878
นายอนันต์ ประดิษฐ์ศร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
099-3510655
นายระมัด แถวหมอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
094-3919088
นางสาวสลินทิพย์ ตาคำดี
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
085-1977589