นายพริษฐ์ ไทยนิยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
099-4187878
นายอนันต์ ประดิษฐ์ศร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
099-3510655
นายสุวรรณ สวัสดิ์จู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
063-2379927
นางสาวบุบผา แซ่เหีย
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
080-4176455
สอบถาม