คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา อบต.  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักงานปลัด อบต.  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองสวัสดิการสังคม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  งานกฎหมายและคดี
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
 
081-9297034
นายธวัชชัย ชยะสุนทร : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
นายธวัชชัย ชยะสุนทร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
 
081-8065039
นายสยาม เพ็งนาเรนทร์  : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
นายสยาม เพ็งนาเรนทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
 
080-5946685
นางบุปผา โชคนาคะวโร : เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
นางบุปผา โชคนาคะวโร
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
นายสามารถ ปั้นบัวงาม : ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
นายสามารถ ปั้นบัวงาม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
น.ส.แดง	 คงศาสตร์ : ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
น.ส.แดง คงศาสตร์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์