-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
-ว่าง-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
-ว่าง-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
-ว่าง-
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์