ผลงาน / กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้นายนิยม  สงห์ครุธ  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่ (ครู ข) จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม

นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้นายนิยม สิงห์ครุธ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการตลาดภูมิปัญญา พลังจิตอาสา พัฒนาสังคม ไร้ความรุนแรง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาญชนะ เอี่ยมแสง เป็นผู้เปิดโครงการฯ
นายสุเทพ  เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้นายนิยม สิงห์ครุธ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ "วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัครปฐม ประจำปี 2562" ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยนายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดงาน


นายก อบต.มหาสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่ อบต.มหาสวัสดิ์  เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังสตรีศรีพุทธมณฑล เทิดไท้องค์ราชินี พันปีหลวง และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและภาคีเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม  ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายเกรียงไกร สวัสดิืจุ้น เป็นตัวแทนเกษตรกรสาาอาชีพไร่นาสวนผสมของจังหวัดนครปฐม ในวันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
กศน.ตำบลมหาสวัสดิ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วิชาชีพ วิชาช่างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ หลักสูตร 40 ชั่วโมง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ ม.2 มหาสวัสดิ์ หมู่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ดำเนินการประสานกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์
12