ผลงาน / กิจกรรม
เข้าร่วมประชุมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมประชุมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ที่ 1

สอบถาม