ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
ข้อมูลดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน / การให้บริการ
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๑,o๒๔,๕o๙
 
แผนอัตรากำลัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำเพื่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1เมษายน 2564)
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พ.ศ.2564-2566
ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
การวิเคราะห์ การกำหนดตำแหน่ง
โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.มหาสวัสดิ์
แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเเละการคัดเลือกข้าราชการเเละพนักงานส่วนท้องถิ่นตำเเหน่งประเภททั่วไปเเละประเภทวิชาการให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเเละการคัดเลือกข้าราชการเเละพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
รายงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงาน การขาดราชการสายลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร ของพนักพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจและพนักงานจ้าง (รอบ 6 เดือน ระหว่างท่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
กิจกรรมทั้งหมด
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ และซ่อมแซมระบบน้ำประปาบาดาลบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 31 หมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท. ถนนศาลายา- นครชัยศรี
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
Q&A ถาม-ตอบ
QR CODE เว็บไซต์ อบต.มหสวัสดิ์
facebook อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาน้ำมันวันนี้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
KC inventive co.,ltd. © 2015