ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
ข้อมูลดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน / การให้บริการ
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๑,o๒๔,๕๒๕
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การยืนยันบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
ขยายเวลาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 2-31 สิงหาคม 2564
อบจ.นครปฐม เปิดให้ "ประชาชนทั่วไป" ลงทะเบียนฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้รับแจ้งการเปลี่ยนสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากเดิมตลาดนัดเอื้ออาทร (ลานจอดรถ) ขอเปลี่ยนเป็น บริเวณวัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ขยายเวลาปิดทำการสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ปิดทำการสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ขยายเวลาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่1-30 กรกฎาคม 2564
ขยายเวลาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2564
ขยายเวลาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2564
ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2564
ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2564
ขยายระยะเวลาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์(ชั่วคราว)
ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2564
ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2564
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.มหาสวัสดิ์
ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564
- ตัดแต่งต้นไม้เส้นเลียบทางรถไฟ
- ซ่อมไฟ
ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564
- ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อหมู่บ้านกิตติชัย8และกิตติชัย18 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรค Covid-19
ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 1 - 8 เมษายน 2564

- ร่วมรณรงค์ใส่หมวกกันน็อคช่วงสงกรานต์
-อบต.ลงพื้นที่หมู่บ้านพฤกษา 4 ติดตามโครงการปรับภูมิทัศน์และมอบมูลวัวนำไปใส่ผักสวนครัวตามนโยบายอาหารปลอดภัย

ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2564

- ทาสีราวกันตก ริมเขื่อนบ้านศาลาดิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ กำหนดออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลมหาสวัสดิ์ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือน เมษายน 2564 ตามหน่วยบริการ ดังนี้
อบต.มหาสวัสดิ์ จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน หมู่ ๑-๔ ตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
ประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานโอนเข้าบัญชีธนาคาร
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำทำการก่อสร้างสะพานคลองปฏิรูป 1 หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณเส้นทาง ลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ์ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำทำการก่อสร้างสะพานคลองปฏิรูป 1 หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณเส้นทาง ลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ์ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว
 ตั้งแต่วันที่  20 กันยายน ถึงวันที่  25 ธันวาคม  2563  และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การตั้งจุดบริการคนพิการ อบต.มหาสวัสดิ์
การตั้งจุดบริการคนพิการ อบต.มหาสวัสดิ์
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบของสำนักงาน ปปช. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลู
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบของสำนักงาน ปปช. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ภายในวันที่ 15 ก.ค.2563 ด้วยตนเองผ่านช่องทางนี้ ( https://itas.nacc.go.th/go/iit/0tywnd )

วันพรุ่งนี้ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-15.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอให้ท่านเจ้าของบ้านได้นำสุนัขและแมว ไปรั
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพกรณี ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม และขอทบทวนสิทธิ หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
รับลงทะเบียนเพิ่มเติม และทบทวนสิทธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิค-19) ระหว่าง วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กำหนดการแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้มาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือฯ
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19 การจัดทำหน้ากากอนามัย การทำเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

 

 

ด้วย อบต.มหาสวัสดิ์ จะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ. 2562 (ฉบับใหม่) ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 8.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปได้รับ
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์จะดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562
หนังสือแสดงความประสงค์ในการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2563
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ขอเชิญประชาชนพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมกันจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในหลวงรัชกาลที่ 9
ขอเชิญเข้าร่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนที่ว่างงาน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ต้องการอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร “งานใบตอง”
                         ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จะดำเนินการจัดจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุน ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนที่ว่างงาน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ต้องการอาชีพเสริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร “งานใบตอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์ในงานใบตอง สามารถนำไปพัฒนาอาชีพ หรือประกอบเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครัวเรือน กลุ่ม หรือชุมชนได้
                        ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ ฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอให้จัดส่งแบบตอบรับให้กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
ขอเชิญเข้าร่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองโยง และโรงเรียน       บ้านคลองมหาสวัสดิ์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เด็ก เยาวชน สตรี และผู้เข้าร่วมโครงการ    มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการใช้ความรุนแรง มีเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา สามารถนำปัญหาความรุนแรงไปสู่การแก้ไขได้ ส่งผลให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง         
                   ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) และสตรีที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ  ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 15.30 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง  ตำบลมหาสวัสดิ์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีอย่างเช่นที่ผ่านมา
ขอเชิญเข้าร่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีเป้หมายเพื่อเป้นการพัฒนาฝึกอบรม กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ ให้มีความรู้และความสามารถในการจัดทำบัยชีเพื่อการประกอบอาชีพ และนำไปปรับใช้กับตนเองหรือครัวเรือนของตน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เกิดสมดุลระหว่างรายรับ - รายจ่าย ลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย ลดหนี้สิน มีการออมเงินเพิ่มขึ้น
                            ในการนี้ อบต.มหาสวัสดิ์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจัดทำบัญชีฯ เข้าร่วมโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัเน 4 องค์การบรหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอให้จัดส่งแบบตอบรับให้กองสวัสดิการสังคม อบต.มหาสวัสดิ์ ภายในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกาาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชนฯ

                             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขงกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยอบรมสัมนา ในวันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ ังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รายละเอียดปรากฎตามกำหนดการโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอให้จัดส่งแบบตอบรับให้กองสวัสดิการสังคม อบต.มหาสวัสดิ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวนหลายอัตรา
              องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน หลายอัตรา ท่านใดมีความปรสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.034-990260 ต่อ 16
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 และขอความร่วมมือร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ที่เว๊บไซต์ สำนักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th) หรือเว๊บไซต์จังหวัดนครปฐม (www.nakhonpathom.go.th) หัวข้อประชาสัมพันธ์ โดยคลิกเลือก "ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์" รายละเอียดตามภาพแนบท้าย
เชิญชวนประชาชนชาวตำบลมหาสวัสดิ์ทราบถึงผลกระทบจากการเผาในที่โล่ง
การต่อต้านการทุจริต
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 14 สิงหาคม2561
แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ
อบต.มหาสวัสดิ์ ต้อนรับ พณฯท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ
รับสมัครเด็กเล็ก
รับสมัครเด็กเล็ก
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี พ.ศ.2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 9 เมษายน 2561
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (สัญญาใจไทยทั้งชาติ)
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เปิดรับสมัครร้านค้าเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์(บ้านศาลาดิน)
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร   และติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 034-990260 ต่อ 16 คุณละออ
ผู้นำเผยแพร่สมุนไพร ตำบลมหาสวัสดิ์
ครูภูมิปัญญาไทย ด้านโภชนาการ (การแปรรูปข้าว)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
การเตรียมหลักฐานประกอบการจดทะเบียนคนพิการ/ต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ
รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อาเซียน(ASEAN) กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ขอประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือการลดการใช้น้ำ โดยใช้น้ำอย่างประหยัด คุมค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลมหาสวัสดิ์ เข้าร่วมเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อบต.มหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก และการสังเกตุอาการ
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กิจกรรมทั้งหมด
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ และซ่อมแซมระบบน้ำประปาบาดาลบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 31 หมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท. ถนนศาลายา- นครชัยศรี
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
Q&A ถาม-ตอบ
QR CODE เว็บไซต์ อบต.มหสวัสดิ์
facebook อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาน้ำมันวันนี้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
KC inventive co.,ltd. © 2015