ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
ประกาศทั่วไป
การประชุมสภา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
งานบริการประชาชน
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๗o๖,๒๗๒
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วย อบต.มหาสวัสดิ์ จะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ. 2562 (ฉบับใหม่) ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 8.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปได้รับ
รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือแสดงความประสงค์ในการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กำหนดการยื่นแบบเพื่อ ชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ
รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ขอเชิญประชาชนพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมกันจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในหลวงรัชกาลที่ 9
รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวนหลายอัตรา
              องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน หลายอัตรา ท่านใดมีความปรสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.034-990260 ต่อ 16
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 และขอความร่วมมือร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ที่เว๊บไซต์ สำนักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th) หรือเว๊บไซต์จังหวัดนครปฐม (www.nakhonpathom.go.th) หัวข้อประชาสัมพันธ์ โดยคลิกเลือก "ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์" รายละเอียดตามภาพแนบท้าย
เชิญชวนประชาชนชาวตำบลมหาสวัสดิ์ทราบถึงผลกระทบจากการเผาในที่โล่ง
การต่อต้านการทุจริต
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 14 สิงหาคม2561
แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ
อบต.มหาสวัสดิ์ ต้อนรับ พณฯท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ
รับสมัครเด็กเล็ก
รับสมัครเด็กเล็ก
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี พ.ศ.2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 9 เมษายน 2561
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (สัญญาใจไทยทั้งชาติ)
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เปิดรับสมัครร้านค้าเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายในตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์(บ้านศาลาดิน)
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร   และติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 034-990260 ต่อ 16 คุณละออ
ผู้นำเผยแพร่สมุนไพร ตำบลมหาสวัสดิ์
ครูภูมิปัญญาไทย ด้านโภชนาการ (การแปรรูปข้าว)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
การเตรียมหลักฐานประกอบการจดทะเบียนคนพิการ/ต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ
รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อาเซียน(ASEAN) กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ขอประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือการลดการใช้น้ำ โดยใช้น้ำอย่างประหยัด คุมค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลมหาสวัสดิ์ เข้าร่วมเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อบต.มหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก และการสังเกตุอาการ
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กิจกรรมทั้งหมด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของขวัญของรางวัลทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอบต.มหาสวัสดิ์ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของขวัญของรางวัลทุกท่านที่ให้การสนับส...
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุ...
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ ประ...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
KC inventive co.,ltd. © 2015