ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
ข้อมูลดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
งานบริการประชาชน
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๙oo,๙๔๑
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้...
ประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แจ้งหยุดการเรียนการสอนศูนย์พํฒนาเด็กเล็กอบต.มหาสวัสดิ์
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้...
 
ประกาศทั้งหมด  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์หมายเลขทะเบียน พษ-7534 นฐ ร... 2021-02-23
ประกาศยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำขนาด ๖ ตัน ๖ ล้... 2021-02-19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ยกขึ้่น-ยกลง เครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า หอถังประปา... 2021-02-19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งตามจุดที่ อบต.กำหนด จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะ... 2021-02-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2717 นฐ รหัสครุภัณฑ์ 005-57-0002 จำนวน 1 คัน ... 2021-02-18
 
 
ประกาศทั้งหมด
 
แจ้งหยุดการเรียนการสอนศูนย์พํฒนาเด็กเล็กอบต.มหาสวัสดิ์ 2021-02-19
แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว 2021-02-03
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 2021-02-02
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-01-28
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 2020-10-12
 
กิจกรรมทั้งหมด
ให้พนักงานทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์  เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของสำนักงาน
ให้พนักงานทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการรักษ...
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้น้อมนำเอาปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ไว้สำหรับปรุงอาหารให้กับพนักงานทุกคน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้น้อมนำเอาปรัญชาเศร...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และ อสม.ตำบลมหาสวัสดิ์   ให้การต้อนรับ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยกำนัน...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
Q&A ถาม-ตอบ
QR CODE เว็บไซต์ อบต.มหสวัสดิ์
facebook อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาน้ำมันวันนี้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
KC inventive co.,ltd. © 2015