ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
ข้อมูลดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
งานบริการประชาชน
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๘๓๒,๖๘๔
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบของสำนักงาน ป...
วันพรุ่งนี้ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-15.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณอาคารเอนกประ...
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพกรณี ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม และขอทบทวนสิทธิ หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จัง...
รับลงทะเบียนเพิ่มเติม และทบทวนสิทธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิค-19) ระหว่าง วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 -16.3...
 
ประกาศทั้งหมด  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก. จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตีเส้นจราจร จำนวน ๗ ช่วง และช่องห้ามจอด ๒ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2020-09-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 2020-09-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก โตโยต้า วีโก้ บร 3660 จำนวน 1 คัน 2020-09-25
ประกาศ (ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ... 2020-09-23
 
 
ประกาศทั้งหมด
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 2020-09-01
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับแสดงความประสงค์ในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2020-08-17
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ 2020-08-04
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2019-10-17
ประกาศการลงทะเบียนเพิ่มเติมและยื่นทบทวนสิทธิขอรับลการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-05-20
 
กิจกรรมทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผึ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผึ...
โครงการ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โครงการ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
Q&A ถาม-ตอบ
QR CODE เว็บไซต์ อบต.มหสวัสดิ์
facebook อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาน้ำมันวันนี้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
KC inventive co.,ltd. © 2015