ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
ข้อมูลดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
งานบริการประชาชน
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๗๗๙,o๗๔
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบของสำนักงาน ป...
วันพรุ่งนี้ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-15.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณอาคารเอนกประ...
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพกรณี ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม และขอทบทวนสิทธิ หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จัง...
รับลงทะเบียนเพิ่มเติม และทบทวนสิทธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิค-19) ระหว่าง วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 -16.3...
กำหนดการแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้มาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือฯ
 
ประกาศทั้งหมด  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 49,500.-บาท เป็นเงิน 99,000.-บาท 2020-07-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทกระติกน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,640.- บาท 2020-07-03
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 2020-07-02
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 2020-07-02
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 2020-07-02
 
 
ประกาศทั้งหมด
 
ประกาศการลงทะเบียนเพิ่มเติมและยื่นทบทวนสิทธิขอรับลการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-05-20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพ อบต.มหาสวัสดิ์ กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-05-08
กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-10-24
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-10-17
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 2019-10-17
 
กิจกรรมทั้งหมด
โครงการ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โครงการ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำป...
กิจกรรมทำบัญ อบต.มหาสวัสดิ์ และกีฬาสี อบต.มหาสวัสดิ์
กิจกรรมทำบัญ อบต.มหาสวัสดิ์ และกีฬาสี อบต.มหาสวัสดิ์
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
Q&A ถาม-ตอบ
QR CODE เว็บไซต์ อบต.มหสวัสดิ์
facebook อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาน้ำมันวันนี้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
KC inventive co.,ltd. © 2015