ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
ประกาศทั่วไป
การประชุมสภา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
งานบริการประชาชน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๗๕๒,๘๓o
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพกรณี ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม และขอทบทวนสิทธิ หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จัง...
รับลงทะเบียนเพิ่มเติม และทบทวนสิทธิการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิค-19) ระหว่าง วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 -16.3...
กำหนดการแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้มาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือฯ
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ COVID-19
 
ประกาศทั้งหมด  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังพพลาสติก 22 แกลลอน พร้อมฝาถัง จำนวน 290 ใบ เป็นเงิน 75,400 บาท... 2020-05-29
ประกาศวันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน ... 2020-05-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 142ชุด เป็นเงิน 77,390.- บาท 2020-05-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ฯ รายละเอียดตามแบบองค์... 2020-05-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5รายการ (กองคลัง) เป็นเงิน 7,130.-บาท (เจ็ดพันห... 2020-05-26
 
 
ประกาศทั้งหมด
 
ประกาศการลงทะเบียนเพิ่มเติมและยื่นทบทวนสิทธิขอรับลการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2020-05-20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพ อบต.มหาสวัสดิ์ กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-05-08
กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-10-24
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-10-17
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 2019-10-17
 
กิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมทำบัญ อบต.มหาสวัสดิ์ และกีฬาสี อบต.มหาสวัสดิ์
กิจกรรมทำบัญ อบต.มหาสวัสดิ์ และกีฬาสี อบต.มหาสวัสดิ์
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรม : จ...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ กิจกรรม : ก...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
facebook อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
KC inventive co.,ltd. © 2015