ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
ข้อมูลดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน / การให้บริการ
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๙๒๕,o๙๙
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564
ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564
ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ กำหนดออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลมหาสวัสดิ์ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือน เมษายน 2564 ตามหน่วยบ...
อบต.มหาสวัสดิ์ จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน หมู่ ๑-๔ ตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมเสนอปัญหา...
 
ประกาศทั้งหมด  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน 13 รายการ โดย... 2021-04-19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมตรวจเช็คอะไหล่ที่ชำรุดรถยนต์หมายเลขทะเบียน พษ-7534 นฐ หมายเลขครุภัณฑ... 2021-04-19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2021-04-19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้รวก ตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ รายกา... 2021-04-09
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (สีน้ำ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเ... 2021-04-09
 
 
ประกาศทั้งหมด
 
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ 2021-03-08
แจ้งหยุดการเรียนการสอนศูนย์พํฒนาเด็กเล็กอบต.มหาสวัสดิ์ 2021-02-19
แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว 2021-02-03
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 2021-02-02
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-01-28
 
กิจกรรมทั้งหมด
ให้พนักงานทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์  เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของสำนักงาน
ให้พนักงานทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการรักษ...
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้น้อมนำเอาปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ไว้สำหรับปรุงอาหารให้กับพนักงานทุกคน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้น้อมนำเอาปรัญชาเศร...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และ อสม.ตำบลมหาสวัสดิ์   ให้การต้อนรับ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยกำนัน...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
Q&A ถาม-ตอบ
QR CODE เว็บไซต์ อบต.มหสวัสดิ์
facebook อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาน้ำมันวันนี้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
KC inventive co.,ltd. © 2015