ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
ข้อมูลดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
งานบริการประชาชน
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๘๓๒,๗๒๓
 
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก. จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตีเส้นจราจร จำนวน ๗ ช่วง และช่องห้ามจอด ๒ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก โตโยต้า วีโก้ บร 3660 จำนวน 1 คัน
ประกาศ (ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านนายกลั่น กานต์จำนงค์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านนายกลั่น กานต์จำนงค์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ ยาว 229 เมตร โดยฝังลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยา)กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรืออเนกประสงค์ พร้อมเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงานบริการ 4 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number One ขนาด 1.2เมตร X 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย พร้อมเอกสารแนบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและใบสั่งจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ขนาด 1.2 เมตร x 2.4 เมตร จำนวน 2ป้าย พร้อมแนบเอกสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและใบสั่งจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ขนาด 1.2เมตร x 2.40 เมตร จำนวน 1ป้าย พร้อมเอกสารแบบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและใบสั่งจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ สำหรับใส่รถกระเช้า 89-4722 กองช่าง) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์พื้นฐานแบบไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง พร้อมแนบเอกสารระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและใบสั่งซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot matrix แบบแคร่ยาวจำนวน ๑ เครื่อง พร้อมแนบเอกสารระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและใบสังซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU พร้อมตรวจเช็คการทำงานและปริมาณน้ำยา ศูนย์เด็กอบต.มหาสวัสดิ์ จำนวน 4 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านพฤกษา 4 หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 142,250.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดเสนอราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 142,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) ของช่าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรองปูนซีเมนต์ จำนวน 260 ใบ ราคาใบละ 145.-บาท เป็นเงิน 37,700.-บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เอกสารแนบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมใบสั่งซื้อ
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้่อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2018 (COVID-19)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ (ใบมีดตัดหญ้า 100 ชุด,น็ฺอตเครื่องตัดหญ้า 500 ตัว,แหวนสำหรับเครื่องตัดหญ้า 500 ตัว) รวมจำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 32,173.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๔,๖๑๐.-บาท(สองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน) พร้อมแนบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และใบสั่งซื้อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562จำนวน 13 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร สายพาน เบอร์ 40 ร่อง A จำนวน 4 เส้น ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 480.- บาท (สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 15 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องดูดฝุ่น (สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูพื้นทางเท้ารอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4,100 แผ่น เป็นเงิน 1,558.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชพร้อมโครงไม้ ขนาดกว้าง 0.92 เมตร ยาว 1.17 เมตร จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 760.-บาท (เจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 2 จุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) จำนวน 10 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด จำนวน 8 รายการ เ ป็นเงิน 9,627 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมแนบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และใบสั่งจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นสะเดา จำนวน 300 ต้น และดินปลูก จำนวน 2,600 ถุง เป็นเงิน 116,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) พร้อมแนบระบบการสั่งซื้อสั่งจ้างภาครัฐ และใบสั่งซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเลก) จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อ่างล้างหน้าสแตนเลสพร้อมติดตั้ง แบบ 4 หัวก๊อก ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 1.60 เมตร จำนวน 1 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบ หมายเลขครุภัณฑ์ 901-57-0004 จำนวน 1 งาน
ประกาศวันเวลาสถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน 15 จุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารตรวจเช็ค-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้ดิน ซัมเมอร์ส จำนวน 2 บ่อบาดาล เป็นเงิน 12,000.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์เด็ก จำนวน 13 รายการพร้อมแนบระบบจัดซื้อจัดจ้างและใบสั่งซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการประเทพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ป้าย
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563)
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้วโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดโต๊ะเรียนอนุบาล 4 ที่นั่ง จำนวน 8 ชุด เป็นเงิน 20,000.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 3,449.68 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 24,700 บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข)จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 40,150.-บาท (สี่หมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลง สารไซเพอร์เมทริน 10 % บรรจุ 1 ลิตร/ขวด จำนวน 48 ขวด ๆ ละ 1,200.-บาท เป็นเงิน 57,600.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 49,500.-บาท เป็นเงิน 99,000.-บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทกระติกน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,640.- บาท
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,500.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 39,570.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนมโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนบ้านคลองโยง จำนวน 100 คน รับประทานในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 23 คน รับประทานในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์จำนวน 71 คน ช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุง 20 กก. จำนวน 600 ถุง และน้ำยา CMS 2h (200ลิตร/ถัง) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 66,000.-บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) เป็นเงิน 36,000.-บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บห 5436 จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 3,000.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุประปา ประเภทวัสดุก่อสร้าง (ก่องช่าง)จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 10,571.60 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน432.-บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 จำนวน 4 รายการ
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกริชบริเวณริมคลองปฏิรูป 2 หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พษ-7534 รหัสครุภัณฑ์ 001-40-0001 จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,280.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวนขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,900.- บาท รวามเป็นเงิน 51,800.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 227,000.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,800.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังพพลาสติก 22 แกลลอน พร้อมฝาถัง จำนวน 290 ใบ เป็นเงิน 75,400 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ประกาศวันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง ภายในตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน 15 จุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 142ชุด เป็นเงิน 77,390.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ฯ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมป้ายโครงการ เป็นเงิน 176,900 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5รายการ (กองคลัง) เป็นเงิน 7,130.-บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน 12,162.- บาท
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก เลียบคลองปฏิรูป 2 หมู่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่ือนกันดิน บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน 3 ช่วง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงและวิทยุ ทะเบียน บร.8293 นครปฐม เป็นเงิน 17,900 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บห 5436 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,4927.79 บาท
ประกาศยกเลิกข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-7568 นครปฐม 1 คัน เป็นเงิน 2,268.40 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมการโยธา จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 12,172.32 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถชมวิวไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 12 ลูก ๆ ละ 5,700.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 68,400.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นม ยู เอชที จำนวน 5,363 กล่อง ๆ ละ 7.82 บาท รวมเป็นเงิน 41,938.66 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกกระบะ บร 3660 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,935.55 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งการ ถุงมือผ้าสีขาว กองช่าง จำนวน 9 โหล เป็นเงิน 1,059.30 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง กิจการประปา จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,123.50 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 11,300.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,900.- บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 28,600 บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซิื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000.- บาท (กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมาลผลแบบที่ 1 ราคาเครื่องละ 22,000.- บาท (กองสวัสดิการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0028และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-60-0027 เป็นเงิน 5,457.-บาท (ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท (กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 74,640 บาท(เจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)(กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๘๙๒ ขุด ราคาชุดละ ๕๔๕.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๖,๑๔๐บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 23,080.- บาท (สองหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด (ชุดละ 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-61-0045 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขนาด 2.00X5.00 เมตร พร้อมโครงการไม้ติดตั้ง จำนวน 1ป้าย เป็นเงิน 5,200 บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงาน) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,100.- บาท
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay บริเวณสายเลียบทางรถไฟ และสายเลียบคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563)
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ (จำนวน 3 ช่วง) หมู่ที่ 1 ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 จำนวน 3 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูแผ่นพื้นทางเท้ารูปคดกริช บริเวณริมคลองปฏิรูป 2 หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ พร้อมฝังท่อทางข้าม ซอยบ้านนายศรลาภ แซ่ซิ้ม หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ซอยราษฎร์พัฒนา ซอยอินเลิฟ หมู่ที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) กองช่าง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 71,020 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้อเอนกประสงค์ หมายเลข บห 5436 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 40,981 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) เป็นเงิน 15,743 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 28,200.- บาท (รอบสอง ปีงบ 63))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้า่งเหมาซ่อมระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในสำนักงาน จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 8,600 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องแบบ อปพร. ปักเครื่องหมายครบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด ๆ 2,500 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(โซเลื่อยยนต์ ขนาด 12 น้ิว จำนวน 12 เส้น และตะไบหางหนู จำนวน 2 โหล รวมเป็นเงิน 12,580 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 32,589บาท( สามหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 46,830 บาท (สี่หมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 4 ก้อน และ เสายางวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 ต้น งานป้องกัน เป็นเงิน 4,708.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถกระเช้าไฟฟ้า (กองช่าง)จำนวน 6 เส้น เป็นเงิน 31,200 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ลวกใหญ่ขนาดความยาว ๖ ศอก และไม้ลวกเล็ก ขนาดความยาว ๖ ศอก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และจ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และจ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถ หมายเลขทะเบียน พษ-๗๕๓๔ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๐-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๔,๑๒๐.-บาท (สี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง Over LAY โดยใช้ Asphaltic Concrete บริเวณสายเลียบทางรถไฟ และสายเลียบคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ ที่ ๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำใต้ดิน(ซัมเมอร์ส)สำหรับบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 33,970 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา(กองช่าง)จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,087.40 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 590 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเจลแอลกฮอล์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นเงิน 2,640 บาท (สองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เป็นเงิน 432 บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์แบบมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,900 บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศผลการประกวดโครงการจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก เลียบคลองปฏิรูป 2 หมู่ที่ 3 บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 4 บ้านคลองโยง ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,600 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นสะเดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร จำนวน 300 ต้น เป็นเงิน 90,000 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คอะไหล่ที่ชำรุดรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม-5910 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 5,172.38 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กเลียบคลองปฏิรูป 2 หมู่ที่ 3 บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 4 บ้านคลองโยง จำนวน 1 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล 1 รายการเป็นเงิน 2,500 บาท
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางบริเวณเลียบคลองปฏิรูป 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา และใบเสร็จรับเงินค่าขยะจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 68,400.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๗๔๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์สมดุล) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้กระจกแบบบานเลื่อน) จำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 12,000.- บาท
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมราวกันตก บริเวณริมคลองโรงเจ หมู่ที่ 4 (ด้านทิศตะวันตก) ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก เลียบคลองปฏิรูป 2 หมูที่ 3 บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 4 บ้านคลองโยง ตำบลมหาสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขยายเขตระบบประปา แบบบาดาลขนาดเล็ก เลียบคลองปฏิรูป 2 หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑ, จังหวัดนครปฐม
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ เป็นเงิน 15,674 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 7,945 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 8,245 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน 8 ราการ เป็นเงิน 5,110 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง รถยนต์โดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน เป็นเงิน 81,000 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 3,235 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2717 (กองสาธารณสุข) จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 12,240 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เทปวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน (กองช่าง) เป็นเงิน 1,490 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด)จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 2,865 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยโซ่ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 4,620 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 18,344.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 89-7568 จำนวน 2 ลูก เป็นเงิน 7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๕ รายการ (สำนักงานปลัด) เป็นเงิน ๔๖,๖๑๐ บาท (สี่หมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 12,400.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน บห ๕๔๓๖ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑๓,๑๔๐.๑๔ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสิบสี่สตางค์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๑๕ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,250.- บาท
ริบหลักประกันสัญญา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,675 บาท (สองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการประปา) กองช่าง 10 รายการ เป็นเงิน 5,186.29 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน บร ๓๖๖๐ นฐ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๕,๔๘๕.๘๙ บาท (ห้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบรรทุกรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๗๕๖๘ (เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๖,๘๒๗.๖๑ บาท (หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มจำนวน ๑๐ ลัง เป็นเงิน ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาท)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๒๗๑๗ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๕,๕๕๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือยาง สีดำ) จำนวน ๒๔ กล่อง ละ๙๔๘.-บาท เป็นเงิน ๒๒,๗๕๒ บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์) จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช)จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒๘,๔๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๗๕,๒๓๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ประกาศผู้การเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๓,๐๘๑.๖๐ บาท (สามพันแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา และอุปกรณ์(กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๘๓.๒๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบสตางค์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 27-40-09 ภ.ด.ส.11 ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 10 เล่ม เป็นเงิน 820.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานประดับพุ่มดอกไม้สีเหลือง ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 พาน เป็นเงิน 1,000.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเขตพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์จำนวน 1 จุด เป็นเงิน 3,210.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ล้างแอร์)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 2,140.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 ป้าย เป็นเงิน 14,391.50 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม-5910 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 642.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 223 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า 89-4722 จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 36,219.50 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มใส่เอกสาร 3 นิ้ว และ 2 นิ้ว) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,880.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก HP 79 A จำนวน 2 กล่อง ๆ ละ 2,690.- บาท เป็นเงิน 5,380.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางเกษตร (ปุ๋ยสูตร 16-16-16) จำนวน 5 กระสอบ เป็นเงิน 4,650.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 25,900.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงาน) จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้นักเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์รับประทานในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านคลองโยงรับประทานในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทยู เอช ที ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เทอม 2 ปี พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน กองสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 ป้าย เป็นเงิน 4,256.04 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน พษ7534 จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง รถบรรทุกขยะทะเบียน 89-2717 และ 89-7568 จำนวน 2 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ บร 8293 นครปฐม จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จำนวน 1 พวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ อบต.มหาสวัสดิ์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อจัดโครงการคลองสวยน้ำใน กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณคลองกำนันขาว หมู่ที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ถุงดำ จำนวน 20 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการจัดโครงการคลองสวยน้ำใน กิจกรรม จิดอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณคลองกำนันขาว หมู่ที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิดอาสาพัฒนา คูคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณคลองกำนันขาว หมู่ที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา ดอกไม้สดโทนจสีเหลืองพร้อมชื่อหน่วยงาน จำนวน 1 พวง เป็นเงิน 1,000.
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาซ่อมคอสะพานที่ชำรุด 4 สะพาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการกำจัดปลวก ณ บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ชั้น 1 ถึงชั้น 4 จำนวน 12 ครั้ง เป็นเงิน 24,000.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลและสำราจความพึ่งพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ่ลื่น (บริหารทั่วไป บร-8293 เกี่ยวกับงานสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กำจัดขยะมูลฝอย) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินโฉนดที่ 32201 เลขที่ดิน 155 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 32201 เลขที่ดิน 155 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 32202 เลขที่่ดิน 156 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าที่ดินโฉลดเลขที่ 32202 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ป้องกัน) ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด บริหารทั่วไป) ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (โยธา) ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(กองคลัง) ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลโก้ อบต.มหาสวัสดิ์ และสติ๊กเกอร์ตัวอักษรติดกระจกในสำนักงาน กองคลัง,ห้องปลัด จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 1,500.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 2 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (กำจัดขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลงทะเบียนโดเมนเนม พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์(ไม่จำกัด)-บริการโปรแกรมประยุกต์ในการอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ และแนะนำการใช้งานโปรแกรมประยุกต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมทำป้ายโครงการฝึกอบอาชีพระยะสั้น แก่ประชาชนที่ว่างงาน ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครืองปรับอากาศ ห้องนายก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 749 บาท
ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนวัตวิถีชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียนเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนวัตวิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 80 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบตองกล้วยตานี จำนวน 40 กิโลกรัม ๆ ละ 25.- บาท เป็นเงิน 1,000.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน พษ-7534 จำนวน 1 คัน
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (นำนักงานปลัด) จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแผวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ บร 3660 นฐ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,550.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกอบรม โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 1,204 บาท
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาซ่อมคอสะพานที่ชำรุด 4 สะพาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บห 5436 นฐ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 48,150.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร เพื่อเป็นเอกสารประกอบการดำเนินคดี จำนวน 2,040 แผ่น เป็นเงิน 775.20 บาท
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมราวกันตก บริเวณคลองโรงเจ ม.4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 15 กก. เพื่อใช้ในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน จำนวน 1 ถัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรระทาสาธารณภัยในชุมชน จำนวน 1 ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อภาชนะรองรับขยะรีไซเคิล ชนิดตะแกรงเหล็ก 4 ช่องทิ้ง พร้อมใส่ป้ายประชาสัมพันธ์(เมทัลชีท) จำนวน 2 ชุด
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน จำนวน 70 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะราคาขายวัสดุดับเพลิงสำหรับใช้ในโครงการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๙ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๙-๒๗๑๗ กองสธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการกั้นห้องจัดเก็บรายได้ ชั้น ๑ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 51,630.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง)จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,309.68 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 27,242.- บาท
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองโรงเจ หมู่ที่ ๔ ด้านทิศตะวันตก
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ ๔ ด้านทิศตะวันตก
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก 5 ใบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กม-5910 นฐ จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 บ่อ เป็นเงิน 65,800.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต มหาสวัสดิ์ จำนวน 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ตรี จำนวน 1 ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี จำนวน 8 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายแบบถาวร (ป้ายเหล็ก) โครงการเพิ่มสวนหย่อมให้แก่ชุมชน จำนวน 1 ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการเพิ่มสวนหย่อมให้แก่ชุมชุน จำนวน 200 ชุด เป็นเงิน 7,000.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องเสียง โครงการเพิ่มสวนหย่อมให้แก่ชุมชน จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 4,790.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ถุงมือผ้า จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 940.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน๊อตเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รารการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 32,080.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเพิ่มสวยหย่อมให้แก่ชุมชน จำนวน 1 ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลข 89-2717 จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 600.- บาท
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายทางเข้า ร.ร.บ้านคลองโยง หมู่ที่ 4
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนายวิม หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 200 ชุด เป็นเงิน 7,000.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 432.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำงบประมาณ 2562 จำนวน 2 มื้อ 80 ชุด เป็นเงิน 2,400.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,200.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 40 คน เป็นเงิน 2,400.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 7,640.-บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ para Aaphaltic Concrete จำนวน ๓ ระยะ สายทางเข้าโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete จำนวน ๓ ระยะ สายทางเข้าโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างซ่อมท่อระบายน้ำลอดถนนและซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจ หมู่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างซ่อมท่อระบายน้ำลอดถนนและซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจ หมู่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 30 รายการ เป็นเงิน 26,427.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,910.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 22,258.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินพร้อมปลูกตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 สิงหาคม 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,340.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 50,000.03 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ ขกธ 928 นครปฐม จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุง 20 กก. จำนวน 300 ถุง เป็นเงิน 38,800.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,400.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 24,380.- บาท
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองโรงเจ หมู่ 4 (ทิศตะวันตก)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายทางเข้า ร.ร.บ้านคลองมหาสวัสดิ์ ม.1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอสะพานที่ชำรุด
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองโรงเจ หมู่ ๔ (ฝั่งทิศตะวันตก)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทรายกำจัดลูกน้ำเคลือบสาร จำนวน ๒๐ ถัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงซักฟอก จำนวน 50 ถุง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ป้าย
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายทางเข้าโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการซ่อมถนนลาดยางแบบ Over lay สายประชาร่วมใจ ม. 2-3
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการเป็นเงิน 1,750.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,647.80 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการประปา) จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 23,843.88 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในเด็กนักเรียนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 6,390.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 432.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปลา จำนวน 20 กิโลกรัม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ (กิจกรรมธนาคารปลากินลูกน้ำยุงลายตำบลมหาสวัสดิ์) เป็นเงิน 2,800.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 432.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในเด็กนักเรียนตำบลมหาสวัสดิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 213 ชุด เป็นเงิน 7,455.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กนักเรียน ตำบลมหาสวัสดิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 7,455.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 109 ชุด เป็นเงิน 3,815.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กนักเรียน จำนวน 2 ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กนักเรียน จำนวน 213 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในเด็กนักเรียน จำนวน 2 ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๑๔,๕๕๔.- บาท บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน๔ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๖๙๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(การศึกษา)จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๑,๔๙๐ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๖๕,๘๐๐ บาท
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๙๖๒ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 4 รายการ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนหอถังประปา ค.ส.ล. หมู่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 89-2717 จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 1 ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างเลี้ยงปลา จำนวน ๕ อ่าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร(กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถ บร 8293 จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์อ่านบัตนแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 89-7568 นฐ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 32201 เลขที่ดิน 155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 32202 เลขที่ดิน 156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องPrinter Canon MX397 จำนวน 1 งาน
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองโรงเจ ม.4 (ด้านทิศตะวันตก))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถ จำนวน 4 เส้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 89-2717 จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 2 ชุด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่ง ริมคลองปฏิรูป 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4)
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่ง ริมคลองปฏิรูป 2 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ ๔
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 32201 เลขที่ดิน 155)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 32202 เลขที่ดิน 156)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่ง ริมคลองปฏิรูป ๒ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Over lay สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 2-3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นโกสน จำนวน ๗๐๐ ต้น และต้นสะเดาจำนวน ๒๐๐ต้น เป็นเงิน ๗๔,๐๐๐.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓,๙๖๐ แผ่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านนายวิม หมู่ที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านนายวิม หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านนายวิม หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายทางเข้า ร.ร.บ้านคลองโยง หมู่ที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายทางเข้า ร.ร.บ้านคลองโยง หมู่ที่ 4
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายทางเข้าโรงเรียนบ้านคลองโยง หมู่ที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ ชุด ราคา ๑๐,๐๐๐.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๕,๔๗๐.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.- บาท
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองปฎิรูป 2 ช่วงที่ 2 หมู่ 4
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ป้องกันตลิ่ง ริมคลองปฎิรูป 2 ช่วงที่ 2 หมู่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มหาสวัสดิ์ จำนวน ๓ ชุด
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานปรับปรุงทางเท้ารอบสวนสาธารณะ ม.4
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบทางรถไฟ ฝั่งทิศตะวันตก ม.1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นม โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นม โรงเรียนบ้านคลองโยง จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ จำนวน 1 โครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนายวิม ม.1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายทางเข้า ร.ร.บ้านคลองโยง ม.4
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายทางเข้า ร.ร.บ้านคลองโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ๘๙-๒๗๑๗ จำนวน ๖ เส้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง จำนวน ๓ ตัว
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนายวิม หมู่ที่ 1
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนายวิม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับปรุงผิวจราจรสายทางเข้า ร.ร.บ้านคลองมหาสวัสดิ์)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปรับปรุงผิวจราจรสายทางเข้า ร.ร.บ้านคลองโยง)
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามบาสเกตบอล หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอม และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๒จำนวน ๓๐ ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้ออาหารกลางวันสำเร็จรูปสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๒๓ วัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน ๒ ป้าย
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองโรงเจ หมู่ที่ ๔
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองโรงเจ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมคลองโรงเจ ม.๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบทางรถไฟ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางเท้ารอบสวนสาธารณะหมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที่ ๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 จำนวน 1,200 โดส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๒๓,๔๒๕.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๕๒,๒๕๐.- บาท
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองปฏิรูป ๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองโรงเจ หมู่ ๔
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันตลิ่ง บริเวณคลองโรงเจ หมู่ ๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ์้อวัสดุแบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสาดินแดน กรมการปกครอง จำนวน ๖ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศสองชั้น จำนวน ๑ คัน
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(งานกิจการประปา) จำนวน 19 รายการ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองโรงเจ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ เป็นเงิน ๓๙,๘๑๒.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถยนต์ที่มีความสูงเกิน ๒.๕๐ เมตร ห้ามวิ่งข้ามสะพานเขียว หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ ป้าย เป็นเงิน ๒,๐๐๐.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไม้อัด สำหรับปิดประกาศโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๐ ป้าย เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๕,๕๕๐.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๔๐,๗๗๓.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๘๗๙.๕๓ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๓๑,๗๐๒.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๓,๖๒๑.๙๕ บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายมา ไทยทวี หมู่ที่ ๓ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมดูงานกลุ่มผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ป้าย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทางไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ กล่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนิราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถุหมายเลขทะเบียน ๘๙-๒๗๑๗ จำนวน ๑ คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (ประชาคมหมู่บ้าน) จำนวน ๑ ป้าย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองโรงเจ)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองปฏิรูป2)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองกำนันขาว)
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายมา ไทยทวี หมู่ที่ ๓ ต.มหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 33,050.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 14,630 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-2717 จำนวน 1 งาน ราคา 17,370 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวือกฟางสี่สี (แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว) สำหรับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน กิจกรรมตามแผน รณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 40 มัด เป็นเงิน 2,000 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะแยกประเภท สีน้ำเงิน สีเหลือง สำหรับโครงการรฯรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน กิจกรรมตามแผนรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เป็นเงิน 18,400 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน กิจกรรมตามแผนรณรงค์ 60 วัน แนกก่อนทิ้ง เป็นเงิน 5,190 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก วีโก้ บร 3660 นฐ ราคา 17,063.83 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๗๐๐.- บาท
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ เป็นเงิน ๗,๐๖๘ บาท
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการตำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลัง หลังละ 600 บาท ต่อวัน จำนวน 7 วัน เป็นเงิน 4,200 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วยฯ จำนวน 15 ลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลอดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพจำนวน 31 เป็นเงิน 3,890 บาท
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเปิดเผยขอมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 17,180 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,110 บาท (สามพันหนึ่งร้ิอยสิบบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ BEST FOG จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๒๖,๕๗๕.- บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถต์หมายเลขทะเบียน 89-2717 รหัส ครุภัณฑ์ 005-54-0002 โดยตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ส่วนที่ชำรุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพานพุ่ม ดอกไม้สีเหลืองจำนวน 2 พาน
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๓๑ รายการ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก (สีน้ำเงิน) ขนาด 22 แกลลอน พร้อมฝาถัง จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโชยน์ร่วมกัน (โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายมา ไทยทวี หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายมา ไทยทวี หมู่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายมา ไทยทวี หมู่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานก่อสร้างโครงการสร้างพื้นฐาน) จำนวน 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคท จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 14 ราการ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองปฏิรูป 1 (ฝั่งคลองโยง) หมู่ที่ 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.มหาสัวสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงขยะดำ ในการทำกิจกรรม ตามโครงการคลองสวย น้ำใส
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น (บริหารกองคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลงและหล่อลื่น (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (บริหารทั่วไป สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้แวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กำจัดขยะมูลฝอย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเซื้อเพลิงและหล่อลื่น (บริหารทั่วไป กองสาธารณสุข)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชี้ยเพลิงและหล่อลื่น (บริหารทั่วไปกองช่าง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผลการประกวดราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ อบต.มหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายมา ไทยทวี หมู่ที่ 3
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.บ้านนายมา ไทยทวี หมู่ ๓)
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองปฎิรูป ๑ หมู่ ๔
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองปฎิรูป ๑ หมู่ ๔
ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (กำจัดขยะ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบประปาบาดาล จำนวน ๒ แห่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการคลองสวย น้ำใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 500 ชุด เป็นเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกจุด (โครงการคลองสวย น้ำใส)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองปฏิรูป ๑ หมู่ ๔)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายมา ไทยทวี หมู่ ๓)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำเร็จรูป จำนวน 120 วันทำการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันละ 30 ชุด ชุดละ 20 บาท เป็นเงิน 72,000- บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายสมพงษ์ ปานมีทรัพย์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 1 ต. มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นม ร.ร.บ้านคลองโยง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (นม ร.ร.บ้านคลองมหาสวัสดิ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาล้างทำความสะอาด และซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้ถวายสักการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายสมพงษ์ ปานมีทรัพย์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายสมพงษ์ ปานมีทรัพย์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายศรลาภ แซ่ลิ้ม หมู่ที่ ๑ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมถนน จำนวน ๒ สาย ซอยบ้านนางวาด สุขสำราญ หมู่ที่ ๑ และซอยยิ่งเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๓ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายสมพงษ์ ปานมีทรัพย์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ ๓ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับโครงการจัดซื้อ รถจักรยานยนต์ ๓ ล้อ อเนกประสงค์แบบกระบะบรรทุกท้าย จำนวน ๒ คัน
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาเสริมผิวถนนโดยใช้ ASPHALTIC CONCRETE (OVERLAY) ถนนสายเมน หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลมหาสวัสดิ์
ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองปฏิรูป ๑ (ฝั่งคลองโยง) หมู่ที่ ๔
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองปฏิรูป ๒ หมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ๓ ล้อ อเนกประสงค์ แบบกระบะบรรทุกท้าย จำนวน ๒ คัน
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองปฏิรูป ๑ (ฝั่งคลองโยง) หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองปฏิรูป ๑ (ฝั่งคลองโยง) หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ๓ ล้อ อเนกประสงค์ แบบกระบะบรรทุกท้าย จำนวน ๒ คัน
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๙ รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๙ รายการ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๓)
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพารา ฯ ซอยราษฎ์พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพารา ฯ ซอยบ้านนายศรลาภ แซ่ลิ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราฯ สายทางเข้าวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเสริมผิวถนน ฯ สายเมน หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนลาดยางพารา ฯ ซอยราษฎ์พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพารา ฯ ซอยบ้านนายศรลาภ แซ่ลิ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โตนงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพารา ฯ สายทางเข้าวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ ๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างเหมาเสริมผิวถนน ฯ สายเมนหมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพารา ฯ ถนนซอยราษฎ์พัฒนา หมู่ที่ ๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพารา ฯ ซอยบ้านนายศรลาภ แซ่ลิ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพารา ฯ สายทางเข้าวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ ๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาเสริมผิวถนน ฯ สายเมน หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที่ ๑ , ๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน ๙ รายการ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๙ รายการ
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยราษฎ์พัฒนา หมู่ที่ ๓
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยราษฎ์พัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา ฯ ซอยบ้านนายศรลาภ แซ่ลิ้ม
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายศรลาภ แซ่ลิ้ม หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพราคา ฯ สายทางเข้าวัดสุวรรณ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาเสริมผิวถนนโดยใช้ ASPHALTIC CONCRETE (OVERLAY)ถนนสายเมน หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที่ ๑ , ๔
ประกาศประกวดราคาเสริมผิวถนนโดยใช้ ASPHALTIC CONCRETE (OVERLAY) ถนนสายเมนหมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที่ ๑,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยราษฎ์พัฒนา หมู่ที่ ๓)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายศรลาภ แซ่ลิ้ม หมู่ที่ ๑ )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าวัดสุวรรณาราม หมู่ที่ ๓)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการเสริมผิวถนน ฯ หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที่ ๑ , ๔)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานไฟฟ้าถนน) จำนวน ๑๑ รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๑๐ รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานก่อสร้างโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) จำนวน ๕ รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๕
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำเร็จรูป ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับประทาน
ตารางแสดงวงเงิยงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๒)
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สายเลียบคลองมหาสวัสดิ์ จากบ้านนายอนันต์ ประดิษฐ์ศร หมู่ที่ ๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๑ จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๔ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๒๘ จำนวน ๒ เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องซัมเมอร์ส จำนวน ๒ เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปากกา และกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามบาสเกตบอล หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ ๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๒ รายการ
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด ๒๔๐ ลิตร มีล้อพร้อมฝามีช่องทิ้ง ๑ ช่อง จำนวน ๕๗ ใบ
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สายเลียบถนนทางรถไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะ
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามบาสเกตบอล หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สายเลียบถนนสายเทพนิมิต และสายเลียบคลองโยง หมู่ที่ ๔ บ้านคลองโยง ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามบาสเกตบอล หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที่ ๔
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบต.มหาสวัสดิ์ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการจ้างเหมาเสริมผิวถนนโดยใช้ ASPHALTIC CONCRETE (OVER LAY) ถนนสายเมนหมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที่ ๑ , ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์)
ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามบาสเก็ตบอล หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหอถังประปาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณหอถังประปาโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑)
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๑)
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโรงเจ หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าวขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ฯ สายเลียบถนนสายเทพนิมิต และสายเลียบคลองโยงหมู่ที่ ๔
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ฯ สายเลียบคลองมหาสวัสดิ์ จากบ้านนายอนันต์ ประดิษฐ์ศร หมู่ที่ ๑
ประกาศผลการประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ฯ สายเลียบถนนทางรถไฟ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ฯ สายเลียบถนนสายเทพนิมิต และสายเลียบคลองโยง หมู่ที่ ๔
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ฯ สายเลียบคลองมหาสวัสดิ์ จากบ้านนายอนันต์ ประดิษฐ์ศร หมู่ที่ ๑
ประกาศผูไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ฯ สายเลียบถนนทางรถไฟ หมู่ที่ ๑
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกลาศก์เมตร สายเลียบถนนสายเทพนิมิต และสายเลียบคลองโยง หมู่ที่ ๔
ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สายเลียบคลองมหาสวัสดิ์ จากบ้านนายอนันต์ ประดิษฐ์ศร หมู่ที่ ๑
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สายเลียบถนนทางรถไฟ หมู่ที่ ๑
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน ๑ ป้าย
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ ฯ ถนนสายเทพนิมิต หมู่ที่ ๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่แบบบาดาลขนาดใหญ่ ฯ สายเลียบถนนสายเทพนิมิต ฯ หมู่ที่ ๔
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประหมู่บ้านขนาดใหญ่ ฯ สายเลียบคลองมหาสวัสดิ์ จากบ้านนายอนันต์ ประดิษฐ์ศร หมู่ที่ ๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนากใหญ่ ฯ สายเลียบคลองมหาสวัสดิ็ จากบ้านนายอนันต์ ประดิษฐ์ศร ฯ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ฯ สายเลียบถนนทางรถไฟ หมู่ที่ ๑ บ้านศาลานกกระจอก ฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ฯ สายเลียบถนนทางรถไฟหมู่ที่ ๑ บ้านศาลานกกระจอก ฯ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๑๕๖๑ (จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สายเลียบถนนสายเทพนิมิต และสายเลียบคลองโยง หมู่ที่ ๔ บ้านคลองโยง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สายเลียบคลองมหาสวัสดิ์ จากบ้านนายอนันต์ ประดิษฐ์ศร หมู่ที่ ๑ บ้านศาลานกกระจอก )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๑ บ้านศาลานกระจอก)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (จ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๔)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับ โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเลียบทางรถไฟ(หน้าโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติคคอนกรีต ถนนเลียบคลองโยง จากบ้านนายประเสริฐ ทองยี่สุน ถึงคลองปฏิรูป ๑ หมู่ที่ ๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ฯ จำนวน ๑ คัน
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างบ้านนางสาวระเบียบ สวัสดิ์จู หมู่ที่ ๑
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายมา ไทยทวี หมู่ที่ ๓
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชี้ทางไปแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนเลียบทางรถไฟ (หน้าโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์) หมู่ที่ ๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร OVERLAY โดยใช้ ASPHALTIC CONCRETE บริเวณคอสะพานข้ามคลองโรงเจ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างบ้านนางสาวระเบียบ สวัสดิ์จู หมู่ที่ ๑
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยรุ่มนุ่ม (ซอยบ้านนายจิว) หมู่ที่ ๓
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนข้างตลาดทวีทรัพย์ หมู่ที่ ๓
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองควาย จากบ้านนายกลั่น กรานต์จำนงค์ ถึงบ้านนายลาวรรณ รูปหล่อ หมู่ที่ ๑
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองโยง จากบ้านนายประเสริฐ ทองยี่สุน ถึงคลองปฏิรูป ๑ หมู่ที่ ๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโรงเจ หมู่ที่ ๑
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมคลองโรงเจ หมู่ที่ ๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามบาสเก็ตบอล หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที่ ๔
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมืทัศน์ บริเวณสนามบาสเกตบอล หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ที่ ๔
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๓)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายมา ไทยทวี หมู่ที่ ๓
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE บริเวณซอยเชื่อมระหว่างคลองโยงกับถนนสายลานตากฟ้า - มหาสวัสดิ์ หมู่ ๔
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE บริเวณซอยเชื่อมระหว่างคลองโยงกับถนนลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบคลองปฏิรูป ๒ หมู่ที่ ๓ ถึงหมูที่ ๔
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติดคอนกรีตสายเลียบคลองปฏิรูป ๒ หมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๔
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินริมคลองปฏิรูป ๒ หมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๕ หลัง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการเมืองสวยน้ำใส และโครงการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ฯ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน ๕ หลัง
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับเครื่องออกกำลังกาย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางเเล็กทรอนิกส์ครงการวางท่อลอดถนน หมู่ที่ ๒ พิกัด (UTM)๔๗P ๓๖๗๒๗๒
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาวางท่อลอดถนน หมู่ที่ ๒ พิกัด (UTM)๔๗ P ๓๖๗๒๗๒
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ถนนลานตากฟ้า - มหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ถนนลานตากฟ้า - มหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตซอยรุมนุ่ม (ซอยบ้านนายจิว) หมู่ที่ ๓
ประกาศประกวดราคาจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยรุ่มนุ่ม (ซอยบ้านนายจิว)หมู่ที่๓
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองโยง จากบ้านนายประเสริฐ ทองยี่สุน ถึงคลองปฏิรูป ๑ หมู่ที่ ๔
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองโยงจากบ้านนายประเสริฐ ทองยี่สุน ถึงคลองปฏิรูป ๑ หมู่ที่ ๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนเลียบคลองควาย จากบ้านนายกลั่น กรานต์จำนงค์ ถึงบ้านนายลาวรรณ รูปหล่อ หมู่ที่ ๑
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองควายจากบ้านนายกลั่น กรานต์จำนงค์ ถึงบ้านนายลาวรรณ รูปหล่อ หมู่ที่ ๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนข้างตลาดทวีทรัพย์ หมู่ที่ ๓
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนข้างตลาดทวีทรัพย์ หมู่ที่ ๓
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน เลียบถนนลานตากฟ้า - มหาสวัสดิ์ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านคลองมหาสวัสดิ์
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน เลียบทางรถไฟ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านศาลานกกระจอก
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๒)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ไตรมาส ๑)
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน และปูแผ่นทางเท้า บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาดิน
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน เลียบทางรถไฟ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านศาลานกกระจอก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับรถชมวิวไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ฯ
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินและปูแผ่นทางเท้า บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโตรงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างบ้านนางสาวระเบียบ สวัสดิ์จู หมู่ที่ ๑
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน เลียบทางรถไฟ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านศาลานกกระจอก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติคคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายมา ไทยทวี หมู่ ๓
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติคคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายมา ไทยทวี หมู่ ๓
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เลียบถนนลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ์ และคลองปฏิรูป ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านศาลานกกระจอก
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ตรวจรับโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัสติคคอนกรีต บริเวณบ้านนายศรลาภ แซ่ซิ้ม
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมคลองโรงเจ หมู่ที่ ๑
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดิน บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เลียบถนนลานตากฟ้า - มหาสวัสดิ์ และคลองปฏิรูป ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านศาลานกกระจอก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ ๑ บ้านศาลานกกระจอก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านพฤกษา ๔ หมู่ ๔
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาดิน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน เลียบถนนลานตากฟ้า - มหาสวัสดิ์ และคลองปฏิรูป ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน เลียบทางรถไฟ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างบ้านนางสาวระเบียบ สวัสดิ์จู หมู่ ๑
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณข้างบ้านนางสาวระเบียบ สวัสดิ์จู หมู่ ๑
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)โครงการประมูลจ้างงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติคคอนกรีตซอยบ้านนายมา ไทยทวี หมู่ที่ ๓
ประกาศวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
ปรกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินบริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายศรลาภ แซ่ซิ้ม หมู่ที่ ๑
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินริมคลองปฏิรูป ๒ หมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๔
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาดิน (เดินท่อเมนประปา) ฯ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาดิน (เดินท่อเมนประปา) ฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน เลียบถนนลานตากฟ้า - มหาสวัสดิ์ และคลองปฏิรูป ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านคลองมหาสวัสดิ์ (เดินท่อเมนประปา) ฯ