ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
ข้อมูลดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน / การให้บริการ
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๑,o๒๔,๔๙๙
 
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
          องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 12.97 ตารางกิโลเมตร  หรือ 8,106 ไร่ 
สภาพภูมิประเทศ
          สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์  มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  มีคลองธรรมชาติ คลองส่งน้ำไหลผ่านหลายสาย  มีผลทำให้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์  เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
          เขตการปกครอง   องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
                   หมู่ที่  ๑  บ้านศาลานกกระจอก
                   หมู่ที่  ๒  บ้านคลองมหาสวัสดิ์
                   หมู่ที่  ๓  บ้านศาลาดิน
                   หมู่ที่  ๔  บ้านคลองโยง
          ประชากร  
          มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 8,๘๘๔ คน
          การประกอบอาชีพ
          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ได้แก่ การทำนา รองลงมา คือ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ อาชีพถัดมาเป็นการประกอบอาชีพการทำสวน ได้แก่ สวนผลไม้ (มะม่วง มะพร้าว กล้วย มะนาว มะละกอ) สวนผัก สวนกล้วยไม้ นาบัว และไม้ดอกไม้ประดับ บางส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงปลา
           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.      การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
              1.1  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
              1.2  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
              
2.     การดำเนินงานด้านการบริการสาธารณะ
               2.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคต่างๆ  
               2.2  การพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
 
 
 
3.      การดำเนินงานด้านการพัฒนาด้านสังคม
               3.1  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
               3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุข
               3.3  การป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
               3.4  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณภัย
               3.5  การป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
               3.6  ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์ 
             
4.     การดำเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา
4.2    ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
5.  การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
       5.1  พัฒนาส่งเสริม และอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
       5.2  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าทางการเกษตร ปลอดภัยจากสารพิษ
 
  6.  การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดี
       6.1  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมทั้งหมด
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ และซ่อมแซมระบบน้ำประปาบาดาลบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 31 หมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท. ถนนศาลายา- นครชัยศรี
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในบริเวณพื้นที่เสี่ยง
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ ...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
Q&A ถาม-ตอบ
QR CODE เว็บไซต์ อบต.มหสวัสดิ์
facebook อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาน้ำมันวันนี้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
KC inventive co.,ltd. © 2015