ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
ประกาศทั่วไป
การประชุมสภา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
งานบริการประชาชน
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๗o๖,๒๖๔
 
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
          องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 12.97 ตารางกิโลเมตร  หรือ 8,106 ไร่ 
สภาพภูมิประเทศ
          สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์  มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  มีคลองธรรมชาติ คลองส่งน้ำไหลผ่านหลายสาย  มีผลทำให้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์  เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
          เขตการปกครอง   องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
                   หมู่ที่  ๑  บ้านศาลานกกระจอก
                   หมู่ที่  ๒  บ้านคลองมหาสวัสดิ์
                   หมู่ที่  ๓  บ้านศาลาดิน
                   หมู่ที่  ๔  บ้านคลองโยง
          ประชากร  
          มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 8,๘๘๔ คน
          การประกอบอาชีพ
          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ได้แก่ การทำนา รองลงมา คือ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ อาชีพถัดมาเป็นการประกอบอาชีพการทำสวน ได้แก่ สวนผลไม้ (มะม่วง มะพร้าว กล้วย มะนาว มะละกอ) สวนผัก สวนกล้วยไม้ นาบัว และไม้ดอกไม้ประดับ บางส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงปลา
           
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.      การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
              1.1  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
              1.2  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
              
2.     การดำเนินงานด้านการบริการสาธารณะ
               2.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคต่างๆ  
               2.2  การพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
 
 
 
3.      การดำเนินงานด้านการพัฒนาด้านสังคม
               3.1  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
               3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุข
               3.3  การป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
               3.4  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณภัย
               3.5  การป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
               3.6  ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์ 
             
4.     การดำเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา
4.2    ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
5.  การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
       5.1  พัฒนาส่งเสริม และอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
       5.2  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าทางการเกษตร ปลอดภัยจากสารพิษ
 
  6.  การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดี
       6.1  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมทั้งหมด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของขวัญของรางวัลทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอบต.มหาสวัสดิ์ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของขวัญของรางวัลทุกท่านที่ให้การสนับส...
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุ...
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ ประ...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
KC inventive co.,ltd. © 2015