ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
ข้อมูลดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน / การให้บริการ
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๙๘๖,๙o๘
 
ประกาศทั่วไป
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
การปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขยายเวลาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่1-30 กรกฎาคม 2564
ขยายเวลาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2564
ขยายเวลาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
ขยายระยะเวลาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์(ชั่วคราว)
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
แจ้งหยุดการเรียนการสอนศูนย์พํฒนาเด็กเล็กอบต.มหาสวัสดิ์
แจ้งปิดสถานศึกษาชั่วคราว
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับแสดงความประสงค์ในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศการลงทะเบียนเพิ่มเติมและยื่นทบทวนสิทธิขอรับลการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพ อบต.มหาสวัสดิ์ กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับถุงยังชีพ กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
****สำหรับ วัน เวลา และสถานที่ที่จะดำเนินการแจกถุงยังชีพฯ อบต.มหาสวัสดิ์จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ***
กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ส. 2562
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
รายงานสรุปผลการดำเนินการบำบัดน้ำเสีย
ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓ และ ๔ ) พ.ศ. 2563
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนเดือนพฤศจิกายน 2561
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนเดือนตุลาคม 2561
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขอระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ขอระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564)
แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท.ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ (พ.ศ. 2562 - 2564)
อบต.มหาสวัสดิ์ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2560
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน กันยายน 2560
ประกาศกรมส่งเสริมการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
ขอระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบีิหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2560
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน 2560
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขอระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและขอระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ประกาศปิดรับสมัครตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์บ้านศาลาดิน
ขอระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
แจ้งคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ
ผลดำเนินงานด้านน้ำเสีย ประจำปี 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2 )
แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุเสียชีวิต
แจ้งรายชื่อคนพิการเสียชีวิต
แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุเสียชีวิต
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอเชิญร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แจ้งรายชื่อคนพิการเสียชีวิต
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้สูงอายุเสียชีวิต จึงขอระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
การระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2559-2561)
แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุเสียชีวิต จึงขอระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทจริตคอร์รับชั่น
มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ปฏิบัติราชการแทน
มอบอำนาจให้รองนายก อบต.ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. ประจำปี 2555
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุเสียชีวิต จึงขอระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศรับโอนย้าย
แจ้งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2559
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559
แจ้งระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.มหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมทั้งหมด
ให้พนักงานทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์  เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของสำนักงาน
ให้พนักงานทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการรักษ...
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้น้อมนำเอาปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ไว้สำหรับปรุงอาหารให้กับพนักงานทุกคน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้น้อมนำเอาปรัญชาเศร...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และ อสม.ตำบลมหาสวัสดิ์   ให้การต้อนรับ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยกำนัน...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
Q&A ถาม-ตอบ
QR CODE เว็บไซต์ อบต.มหสวัสดิ์
facebook อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาน้ำมันวันนี้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
KC inventive co.,ltd. © 2015