ประกาศทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง แจ้งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี พ.ศ. 2567
สอบถาม