ผลงาน / กิจกรรม
การพ่นหมอกควัน ในพื้นที่ชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์

นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขจัดทำการพ่นหมอกควัน ในพื้นที่ชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สอบถาม