ผลงาน / กิจกรรม
การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ โดยการนำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนทุกชุมชน จัดทำถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน พร้อมทั้งสำรวจและจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการขยะมุลฝอยระดับครัวเรือน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สอบถาม