ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สอบถาม