ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ เป็นเงิน ๒๓,๔๒๕.- บาท