ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานด้านการคลัง
ข้อมูลดำเนินงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศทั่วไป
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน / การให้บริการ
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๙๖๔,๘๘๓
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2564
 
นายก อบต.มหาสวัสดิ์  ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ของกองช่าง อบต.มหาสวัสดิ์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.มหาสวัสดิ์
 นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ของกองช่าง อบต.มหาสวัสดิ์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.มหาสวัสดิ์
 
 
 
นายก อบต.มหาสวัสดิ์  ผอ.กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบต.มหาสวัสดิ์ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้ดำเนินการกักกันตัว
 นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ผอ.กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบต.มหาสวัสดิ์ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้ดำเนินการกักกันตัว
 
กิจกรรมทั้งหมด
ให้พนักงานทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์  เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของสำนักงาน
ให้พนักงานทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการรักษ...
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้น้อมนำเอาปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ไว้สำหรับปรุงอาหารให้กับพนักงานทุกคน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้น้อมนำเอาปรัญชาเศร...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และ อสม.ตำบลมหาสวัสดิ์   ให้การต้อนรับ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยกำนัน...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
Q&A ถาม-ตอบ
QR CODE เว็บไซต์ อบต.มหสวัสดิ์
facebook อบต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ราคาน้ำมันวันนี้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 
KC inventive co.,ltd. © 2015