ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen test Kit) ควบคู่กับการฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับแรงไทย แรงงานต่างด้าว และการฉีดวัคซีน Booter เข็มที่3 (Aatra Zeneca)