ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง การขอรับทรายพร้อมกระสอบทราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากปัญหาน้ำล้นตลิ่งและเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์