ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการขยะในครัวเรือนโดยการนำมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน