ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนกำหนดการ โครงการ รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4 (พ่นหมอกครัน รอบตำบล) องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ 12-16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.