ประวัติ อบต. วิสัยทัศน์ ข้อมูลพื้นฐาน อำนาจหน้าที่ ติดต่อ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
ผลงาน / กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้้อ จัดจ้าง
ประกาศทั่วไป
การประชุมสภา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายรับรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
งานบริการประชาชน
แบบคำร้อง
คู่มือประชาชน ตามพรบ.ความสะดวกฯ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๖๗๔,o๘๔
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)  จำนวน 6 อัตตรา ดังนี้
   1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  3-5/6ว         จำนวน 1 อัตรา
   2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5        จำนวน 1 อัตรา
   3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5              จำนวน 1  อัตรา
   4.เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4/5                           จำนวน 1 อัตรา
   5.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  2-4/5      จำนวน 1 อัตรา
   6. นิติกร  3-5/6ว                                         จำนวน 1 อัตรา
   7.ช่างโยธา 1-3/4                                      จำนวน 1 อัตรา

หากผู้ใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะรับโอนดังกล่าว   สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ บุคลากร  คุณอุไรวัลย์  คนหาญ   034-990260 ต่อ 16 
กิจกรรมทั้งหมด
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในชุ...
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ ประ...
วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 7.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้จัดซุ้มกิจกรรมสำหรับแจกของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 7.00 น. องค์การบริหารส่...
สาส์นจากนายก อบต.
รางวัลที่ได้รับ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สายด่วนรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หนังสือราชการ สถ.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จังหวัดนครปฐม
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
KC inventive co.,ltd. © 2015