ผลงาน / กิจกรรม
วันที่ 29 ธันวาคม 2563เวลา 8.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พร้อมด้วย ประธานสภา อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดตลาดเอื้ออาทร ตำบลมหาสวัสดิ์
ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล เพื่อฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  โดยมี นายรัฐศาสตร์  ชิดชู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานเปิดกิจกรรม