ผลงาน / กิจกรรม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.มหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และ อสม.ตำบลมหาสวัสดิ์ ให้การต้อนรับ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ปลัดอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอ ที่ได้มาเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ จำนวน 4 ราย และในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้เยี่ยมชมภูมิทัศน์ และสวนผักสวนครัว บริเวณรอบที่ทำการ อบต.มหาสวัสดิ์
สอบถาม