ผลงาน / กิจกรรม
ให้พนักงานทำกิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของสำนักงาน
สอบถาม