ผลงาน / กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจดังนี้ รับลงทะเบียน สำหรับประชาชนชาวตำบลมหาสวัสดิ์ ผู้มีความประสงค์รับวัคซีนซิโน-ฟาร์ม ของ อบจ.นครปฐม จำนวน 100 คน