ผลงาน / กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสุเทพ เพ็งนาเรนทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ดำเนินการตามภารกิจ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ มอบสิ่งของบริโภค และให้กำลังใจแก่ผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ มอบสิ่งของบริโภค และให้กำลังใจแก่ผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้ดำเนินการกักกันตัว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงกักกันตัว