ผลงาน / กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ร่วมกับ ส.จ.เอกรินทร์ เขียวคำรพ กำนันตำบลมหาสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นำเรือที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจำนวน 10 ลำ ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการสัญจร