ผลงาน / กิจกรรม
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์ โดยมอบชุดอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม นายอำเภอพุทธมณฑล รพ.สต.มหาสวัสดิ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เด็ก ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์ โดยมอบชุดอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ