ผลงาน / กิจกรรม
กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้อุทิศที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์