ผลงาน / กิจกรรม
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกอบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ