ผลงาน / กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2565