ผลงาน / กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และผู้ที่ว่างงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกอบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้ นางสาวพนิดา ทิพย์สมัย รองปลัด อบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และผู้ที่ว่างงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยมีรองนายกอบต. มหาสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ