ผลงาน / กิจกรรม
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม