ผลงาน / กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวชาวตำบลมหาสวัสดิ์ณพิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565