ผลงาน / กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่ว่างงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “การทำน้ำพริกลงเรือ” ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกอบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่ว่างงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “การทำน้ำพริกลงเรือ” ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีรองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และกลุ่มสตรีตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการฯ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และผู้ที่ว่างงาน และประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์สามารถทำบริโภคภายในครัวเรือน หรือทำขายประกอบอาชีพได้

สอบถาม