ผลงาน / กิจกรรม
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง โดยมีกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เข้าร่วม วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ โดยมีวาระคราวละ 2 ปี
สอบถาม