ผลงาน / กิจกรรม
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้ นายสุวรรณ สวัสดิ์จู รองนายก อบต.มหาสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลมหาสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “อบรมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลมหาสวัสดิ์” ในวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อพัฒนาทักษะด้านผู้นำเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังการเป็นจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานและเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชนตำบลมหาสวัสดิ์