ผลงาน / กิจกรรม
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมงานจัตุรัสวัฒนธรรมมหิดล เสนอ “วันภาษาแม่สากล พหุภาษา และพหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอด ผสมผสาน สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมเพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนสังคมและชุมชนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (SDGs) และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันภาษาแม่สากล ประจำปี 2023
สอบถาม