ผลงาน / กิจกรรม
นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายก อบต.มหาสวัสดิ์ ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาด ปลัดอำเภอพุทธมณฑล ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัยในการดำรงชีวิต ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบาง หมู่ที่ 1, 2, 3
สอบถาม