ผลงาน / กิจกรรม
โครงการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มการดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชิวิตของผู้สูงอายุ น้ำพริกไตปลาแห้ง

นายพริษฐ์ ไทยนิยม นายกอบต.มหาสวัสดิ์ มอบหมายให้จ่าเอกมนัส ประคองโพธิ์ทอง ปลัด อบต. เปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายสมชาย มีคลองโยง ประธานสภา อบต. นายจรินทร์ มีนาทุ่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 นางคงมณี ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 รองปลัด อบต. พัฒนากรอำเภอพุทธมณฑล กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มการดูแลสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชิวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ หลักสูตร น้ำพริกไตปลาแห้ง น้ำพริกนรกปลาย่าง และผัดไทยไร้แป้ง เพื่อสุขภาพ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 พฤกษา 4 วันที่ 9/11/2566

สอบถาม