ประกาศทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล