ประกาศทั่วไป
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง