คนพิการ

2024-01-25 - เวลา 10:14:53
ลงทะเบียนคนพิการต้องใช้เอกสารอะไรบ่างคะ
วัชรินทร์ สวัสดิ์หว่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์
2024-01-25 - เวลา 11:37:45
เอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2.ทะเบียนบ้านฉบับจริง 3.บัตรประจำตัวคนพิการ 4.สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 5.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีคนพิการให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทน)
รายละเอียด
ชื่อ
หมายเหตุ
   - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
    ย้อนกลับ
สอบถาม