การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

2024-03-29 - เวลา 10:36:32
สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
วัชรินทร์ สวัสดิ์หว่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
2024-03-29 - เวลา 13:48:41
เอกสารประกอบการลงทะเบียน ณ หน่วยลงทะเบียน 1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) 2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 3.สูติบัตรเด็กแรกเกิด 4.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 5.ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานบริษัท 6.สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
รายละเอียด
ชื่อ
หมายเหตุ
   - ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสม
    ย้อนกลับ
สอบถาม